کد مرسوله های ۱۷ خرداد لیدی بگ

adminadmin
215 بازدید
ردیفعنوان مرسولهبارکدمخزنوضعیتتاریخ ثبتمقصدشماره مرجعنام فآدرس فنام گکاربرهزینه کل
1بسته200620007901197550677111 نقش تمبرفعال1400/03/17سرپل ذهاب0پناهيتهراناحمدي1902265205
2پاکت200620007901196470006119 نقش تمبرفعال1400/03/17اهواز23940پناهيتهراندلپيشه1902121652
3پاکت200620007901195400096119 نقش تمبرفعال1400/03/17سبزوار23940پناهيتهرانقراط1902115875
4پاکت200620007901194320484119 نقش تمبرفعال1400/03/17نکا23940پناهيتهرانکهنسال1902111515
5پاکت200620007901193250476119 نقش تمبرفعال1400/03/17قائم شهر23940پناهيتهرانمحسني1902111515
6پاکت200620007901192170003119 نقش تمبرفعال1400/03/17کرج23940پناهيتهرانفرش سنگي1902116856
7پاکت200620007901191100099119 نقش تمبرفعال1400/03/17ايرانشهر23940پناهيتهرانشهردرازي1902115875
8پاکت200620007901190020000119 نقش تمبرفعال1400/03/17تهران23940پناهيتهرانمرادي1902102228
9پاکت200620007901189570335119 نقش تمبرفعال1400/03/17شهریار23940پناهيتهرانشعار190298217
10پاکت200620007901188500000119 نقش تمبرفعال1400/03/17تهران23940پناهيتهرانبختياري1902116016
11بسته200620007901187420006119 نقش تمبرفعال1400/03/17اهواز23940پناهيتهرانعبدالوند اشرفي1902145392
12بسته200620007901186350005119 نقش تمبرفعال1400/03/17تبريز23940پناهيتهرانقرقره چي1902121652
13بسته200620007901185270065119 نقش تمبرفعال1400/03/17همدان23940پناهيتهراناشرف1902137457
14بسته200620007901184200076119 نقش تمبرفعال1400/03/17کرمان23940پناهيتهرانشهريار پناه1902115875
15بسته200620007901183120000119 نقش تمبرفعال1400/03/17تهران23940پناهيتهرانبراتي1902116016
16بسته200620007901182050739119 نقش تمبرفعال1400/03/17آباده23940پناهيتهرانشريف1902115875
17بسته200620007901181970008119 نقش تمبرفعال1400/03/17اصفهان23940پناهيتهراننوري1902145392
18بسته200620007901180900797119 نقش تمبرفعال1400/03/17بندرلنگه23940پناهيتهراناحمدزاده1902115875
19بسته200620007901179450006119 نقش تمبرفعال1400/03/17اهواز23940پناهيتهرانکوششي1902121652
20بسته200620007901178370006119 نقش تمبرفعال1400/03/17اهواز23940پناهيتهرانشيرواني1902145392
21بسته200620007901177300000119 نقش تمبرفعال1400/03/17تهران23940پناهيتهرانقاسمي1902102228
22بسته200620007901176220006119 نقش تمبرفعال1400/03/17اهواز23940پناهيتهراناحمدي1902172010
23بسته200620007901175150035119 نقش تمبرفعال1400/03/17سمنان23940پناهيتهراناقوامي1902154025
24بسته200620007901174074378019 نقش تمبرفعال1400/03/17چوبر-گيلان23940پناهيتهرانآقاپور1902161655
25بسته200620007901173000000119 نقش تمبرفعال1400/03/17تهران23940پناهيتهرانجهانگيري1902116016
26بسته200620007901172920005119 نقش تمبرفعال1400/03/17تبريز23940پناهيتهرانگلشن1902172010
0جمع کل03433476
ردیف
عنوان مرسوله
بارکد
مخزن
وضعیت
تاریخ ثبت

مقصد
شماره مرجع
نام ف
آدرس ف
نام گ

کاربر

هزینه کل1
بسته
200620007901197550677111 
نقش تمبر
فعال
1400/03/17

سرپل ذهاب
0
پناهي
تهران
احمدي

1902

2652052
پاکت
200620007901196470006119 
نقش تمبر
فعال
1400/03/17

اهواز
23940
پناهي
تهران
دلپيشه

1902

1216523
پاکت
200620007901195400096119 
نقش تمبر
فعال
1400/03/17

سبزوار
23940
پناهي
تهران
قراط

1902

1158754
پاکت
200620007901194320484119 
نقش تمبر
فعال
1400/03/17

نکا
23940
پناهي
تهران
کهنسال

1902

1115155
پاکت
200620007901193250476119 
نقش تمبر
فعال
1400/03/17

قائم شهر
23940
پناهي
تهران
محسني

1902

1115156
پاکت
200620007901192170003119 
نقش تمبر
فعال
1400/03/17

کرج
23940
پناهي
تهران
فرش سنگي

1902

1168567
پاکت
200620007901191100099119 
نقش تمبر
فعال
1400/03/17

ايرانشهر
23940
پناهي
تهران
شهردرازي

1902

1158758
پاکت
200620007901190020000119 
نقش تمبر
فعال
1400/03/17

تهران
23940
پناهي
تهران
مرادي

1902

1022289
پاکت
200620007901189570335119 
نقش تمبر
فعال
1400/03/17

شهریار
23940
پناهي
تهران
شعار

1902

9821710
پاکت
200620007901188500000119 
نقش تمبر
فعال
1400/03/17

تهران
23940
پناهي
تهران
بختياري

1902

11601611
بسته
200620007901187420006119 
نقش تمبر
فعال
1400/03/17

اهواز
23940
پناهي
تهران
عبدالوند اشرفي

1902

14539212
بسته
200620007901186350005119 
نقش تمبر
فعال
1400/03/17

تبريز
23940
پناهي
تهران
قرقره چي

1902

12165213
بسته
200620007901185270065119 
نقش تمبر
فعال
1400/03/17

همدان
23940
پناهي
تهران
اشرف

1902

13745714
بسته
200620007901184200076119 
نقش تمبر
فعال
1400/03/17

کرمان
23940
پناهي
تهران
شهريار پناه

1902

11587515
بسته
200620007901183120000119 
نقش تمبر
فعال
1400/03/17

تهران
23940
پناهي
تهران
براتي

1902

11601616
بسته
200620007901182050739119 
نقش تمبر
فعال
1400/03/17

آباده
23940
پناهي
تهران
شريف

1902

11587517
بسته
200620007901181970008119 
نقش تمبر
فعال
1400/03/17

اصفهان
23940
پناهي
تهران
نوري

1902

14539218
بسته
200620007901180900797119 
نقش تمبر
فعال
1400/03/17

بندرلنگه
23940
پناهي
تهران
احمدزاده

1902

11587519
بسته
200620007901179450006119 
نقش تمبر
فعال
1400/03/17

اهواز
23940
پناهي
تهران
کوششي

1902

12165220
بسته
200620007901178370006119 
نقش تمبر
فعال
1400/03/17

اهواز
23940
پناهي
تهران
شيرواني

1902

14539221
بسته
200620007901177300000119 
نقش تمبر
فعال
1400/03/17

تهران
23940
پناهي
تهران
قاسمي

1902

10222822
بسته
200620007901176220006119 
نقش تمبر
فعال
1400/03/17

اهواز
23940
پناهي
تهران
احمدي

1902

17201023
بسته
200620007901175150035119 
نقش تمبر
فعال
1400/03/17

سمنان
23940
پناهي
تهران
اقوامي

1902

15402524
بسته
200620007901174074378019 
نقش تمبر
فعال
1400/03/17

چوبر-گيلان
23940
پناهي
تهران
آقاپور

1902

16165525
بسته
200620007901173000000119 
نقش تمبر
فعال
1400/03/17

تهران
23940
پناهي
تهران
جهانگيري

1902

11601626
بسته
200620007901172920005119 
نقش تمبر
فعال
1400/03/17

تبريز
23940
پناهي
تهران
گلشن

1902

1720100

جمع کل

0


3433476

دسته بندی پیگیری از اینستا
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت