کد مرسوله های ۲۱ و ۲۲ آذر لیدی بگ

adminadmin
77 بازدید

کد مرسوله های ۲۱ آذر لیدی بگ

ردیفعنوان مرسولهبارکدتاریخ ثبتمقصدنام فنام گوزنهزینه کل
1پاکت033710026700892000693119 1400/09/21ايلامپناهينوري75097708
2بسته033710026700507020000119 1400/09/21تهرانپناهيتاج بخش1850121769
3بسته033710026700506950647119 1400/09/21شوشپناهيجوادي1050147793
4بسته033710026700505870000119 1400/09/21تهرانپناهيعليخاني1490121769
5بسته033710026700504800007119 1400/09/21شيراز-فارسپناهيزارع850127465
6بسته033710026700503720009119 1400/09/21مشهدپناهياميرپور25081903
7بسته033710026700502650000119 1400/09/21تهرانپناهيداوري32062479
8بسته033710026700501574643119 1400/09/21چمستانپناهينرگس وازي650110461
9بسته033710026700500500009119 1400/09/21مشهدپناهيمرادي670127465
10بسته033710026700499220009119 1400/09/21مشهدپناهيسپهري580127465
11بسته033710026700498150000119 1400/09/21تهرانپناهيسرخ پور48073510
12بسته033710026700497070048119 1400/09/21ساريپناهينوع پرور1050138256
13بسته033710026700496000000119 1400/09/21تهرانپناهيبهمن اسودي1200121769
0جمع کل111901459812

کد مرسوله های ۲۲ آذر لیدی بگ

ردیفعنوان مرسولهبارکدتاریخ ثبتمقصدنام فنام گوزنهزینه کل
1پاکت033710026801428520388119 1400/09/22خمينپناهيعبدالمند49085118
2بسته033710026801427451868619 1400/09/22قرچکپناهيمطلبي40058468
3بسته033710026801426370000119 1400/09/22تهرانپناهيقادري ازاد49062479
4بسته033710026801425307977119 1400/09/22پارسيانپناهيرنجه70097708
5بسته033710026801424220057119 1400/09/22اروميهپناهيزرابي80097708
6بسته033710026801423150000119 1400/09/22تهرانپناهيانصاري خالص85076267
7بسته033710026801422076777119 1400/09/22تازه آبادپناهيکريمي1200121906
8بسته033710026801421007557119 1400/09/22بندرکنگانپناهيعبداله زاده1000117546
9بسته033710026801420920043119 1400/09/22بندرانزليپناهيميري70097708
10بسته033710026801419470000119 1400/09/22تهرانپناهيايماني85076267
11بسته033710026801418400009119 1400/09/22مشهدپناهيشهنواز850105643
12بسته033710026801417323165619 1400/09/22فردیسپناهيصائب60092040
13بسته033710026801416250048119 1400/09/22ساريپناهيکاظمي52092040
14بسته033710026801415170049119 1400/09/22گرگانپناهيبيگي40076126
15بسته033710026801414100008119 1400/09/22اصفهانپناهيصفدريان580105643
16بسته033710026801413020758119 1400/09/22دوگنبدانپناهيبهروزي70097708
17بسته033710026801412950796119 1400/09/22بستکپناهيروزخون70097708
18بسته033710026801411870005119 1400/09/22تبريزپناهيفرصتي800105643
19امانات033710026801410800339127 1400/09/22پاکدشتپناهيعيني2500109234
20بسته033710026801409350009119 1400/09/22مشهدپناهيحسني2000160737
21بسته033710026801408270977119 1400/09/22فردوسپناهيذوالفقاري نيا1200147793
22بسته033710026801407200000119 1400/09/22تهرانپناهييعقوبي90090745
23بسته033710026801406120008119 1400/09/22اصفهانپناهيمعيني1800160737
24بسته033710026801405050397119 1400/09/22دماوندپناهيتک لو1900112368
25بسته033710026801404970007119 1400/09/22شيراز-فارسپناهيراسخي2000160737
0جمع کل249302606077
دسته بندی پیگیری از اینستا
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت